• Voor 14 uur besteld morgen in huis
  • Betaal veilig met ideal
  • Verzendkosten vanaf 4,25
  • Alles op vooraad

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Press4u de opdrachtnemer waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat, te weten Press4u, onder deel van RM Tintservice, gevestigd aan de Dr. Nolenslaan 155-2, 6136 GM Sittard;

Natuurlijk Persoon: Degene die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Rechtspersoon: Degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: de Natuurlijk Persoon of de Rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met Press4u.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Press4u doet en op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen Press4u en Opdrachtgever. 


2.2 De algemene voorwaarden zijn aan de Opdrachtgever vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand en op de website.


2.3 De Opdrachtgever kan deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.

Artikel 3 totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Press4u  doet een aanbod tijdens het online bestelproces. Het aanbod is afhankelijk van het specifieke verzoek van de Opdrachtgever.

3.2 Het aanbod wordt aanvaard door de volledige betaling te verrichten. De bestelling wordt vervolgens per e-mailbericht door Press4u bevestigd. Er is dan een overeenkomst tot stand gekomen tussen Press4u en Opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De levering van de producten vindt plaats tegen de prijzen, zoals deze tijdens het bestelproces worden weergegeven, aldus op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Tijdens het bestelproces zal tevens worden vermeld wat de verzendkosten zullen bedragen.

4.2  Betaling vindt plaats bij het plaatsen van de bestelling via de website.

Artikel 5 Levering
6.1 De op de website aangegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn. 

6.2 Bestellingen worden geleverd via de gewone post of per bezorger.

Artikel 6 Geen herroepingsrecht
Producten die Opdrachtgever via de website koopt worden op maat volgens de door Opdrachtgever ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De overeenkomst is aldus, na ontvangstbevestiging van press4u, definitief.

Artikel 7 Garantie
7.1 Press4u doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. Het werk beantwoordt aan de overeenkomst, indien het werk de eigenschappen bezit die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten en aan de technische standaard van het te leveren product voldoet. De kwaliteit van de afdrukken zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde digitale afbeeldingen. Press4u is niet aansprakelijk voor kleurverschil tussen een afdruk en de aangeleverde digitale afbeelding.

7.2 Direct zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering van het product schriftelijk aan Press4u te worden vermeld. Indien de Opdrachtgever de gebreken later meldt, dan is op Press4u geen verhaal meer mogelijk. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Press4u is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst en geleden verlies.

8.2 De aansprakelijkheid van Press4u  service is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald of, indien er géén uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, tot het bedrag van de factuurprijs van de overeenkomst, dan wel tot het gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

8.3 de aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakend gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Press4u  is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever in het buitenland woont of gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, tenzij het dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 10 Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst. Press4u is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen.